Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

PN-EN 10208-1,2 Rury przewodowe dla mediów palnych

Rury przeznaczone do transportu gazu, ropy, cieczy palnych o określonym ciśnieniu w przemyśle wydobywczym, chemicznym i energetycznym.

Rury te produkuje się w zakresie średnic od 21,3 – 660 mm o grubościach ścianek do 40 mm jako walcowane na gorąco bez szwu, natomiast w zakresie średnic 10,2 – 108 i grubościach ścianek do 10 mm jako ciągnione na zimno bez szwu.

 

PN-EN 10208-1,2

Opis normy Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Klasa wymagań A.
Wytwarzanie Wytwarzane jako rury bez szwu oraz rury ze szwem.
Szczegóły: Tabela 1
Stosowane gatunki Klasa wymagań A
L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA
Szczegóły: Tabela 2
Wymiary i tolerancje Dla średnicy zewnętrznej dla rur ze szwem
Dla D<60mm +/-0,75% lun +/- 0,5 mm w zależności od tego, która wartość jest większa.
Dla 60<D<610 +/-0,75% lun +/- 0,5 mm w zależności od tego, która wartość jest większa.
Dla 610<D<1410 +/-0,5% lun +/- 4,0 mm w zależności od tego, która wartość jest większa.
Dla D>1410 według uzgodnień
Szczelność Rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Prostoliniowość < 0,0015 długości rury (poniżej 3 mm na każdym metrze rury)
Badania Szczegóły: Tabela 3

 

Tabela 1

Rodzaje rur i proces wytwarzania (materiał wyjściowy, przeróbka plastyczna rur i stan obróbki cieplnej)

Rodzaj rury Materiał wyjściowy Przeróbka plastyczna rury1) Stan obróbki cieplnej Symbol obróbki cieplnej
Bez szwu (S) Wlewek lub kęs Walcowanie na gorąco Normalizowanie lub normalizująca przeróbka plastyczna N
Ulepszanie cieplne Q
Walcowanie na gorąco i wykończenie na zimno Normalizowanie N
Ulepszanie cieplne Q
Zgrzewane prądem wielkiej częstotliwości (HFW) Normalizująco walcowane taśmy Formowanie na zimno Normalizowanie obszaru zgrzeiny N
Termomechanicznie walcowane taśmy Obszar zgrzeiny obrobiony cieplnie M
Taśmy walcowane na gorąco lub walcowane normalizująco Formowanie na zimno i redukcja z naciągiem na gorąco przy kontrolowanej temperaturze, tak aby osiągnąć stan normalizowany Normalizowanie (cała rura) N
- N
Spawane łukiem krytym (SAW) -ze szwem wzdłużnym (SAWL) -ze szwem spiralnym (SAWH) lub spawanie kombinowane (COW) -ze szwem wzdłużnym (COWL) -ze szwem spiralnym (COWH_ Normalizowane lub normalizująco walcowane blachy lub taśmy Formowanie na zimno - N
Termomechanicznie walcowane blachy lub taśmy
Blachy lub taśmy w stanie walcowym Normalizująca przeróbka plastyczna - M
Normalizowane lub walcowane normalizująco blachy lub taśmy N

 

Tabela 2

Skład chemiczny według analizy wytopowej dla grubości ścianki < lub= 25mm

Oznaczenie stali Maksymalna zawartość, % CEV max.
Znak stali Numer stali C Si Mn P S V Nb Ti Pozostałe
Stale dla rur bez szwu i ze szwem
L245NB
L290NB
L360NB
L415NB
  0,16
0,17
0,20
0,21

0,40
0,40
0,45
0,45

1,1
1,2
1,6
1,6

0,025
0,025
0,025
0,025

-
0,05
0,10
0,15

-
0,05
0,10
0,15

-
0,05
0,05
0,05

-
0,04
0,04
0,04

  0,42
0,42
0,42
0,45
po uzgodnieniu
Stale dla rur bez szwu
L360QB
L415QB
L450QB
L485QB
L555QB
  0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
1,4
1,6
1,6
1,7
1,8
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,05
0,08
0,09
0,10
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
  0,42
0,43
0,45
0,45
po uzgodnieniu
Stale dla rur ze szwem
L245MB
L290MB
L360MB
L415MB
L450MB
L485MB
L555MB
  0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,04
0,04
0,05
0,08
0,10
0,10
0,10
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
-
-
0,04
0,06
0,06
0,06
0,06
  0,40
0,40
0,41
0,42
0,43
0,43
po uzgodnieniu

 

Wymagane wyniki prób rozciągania i zginania dla grubości ścianki < lub = 25mm oraz ciśnieniowej próby wodnej

Oznaczenie stali Korpus rury (rura bez szwu i ze szwem) Szew spiralny Cała rura
HFW, SAW, COW SAW, COW
Znak stali Granica plastyczności R 10,5 N/mm 2 Wytrzymałość na rozciąganie R m N/mm 2 min. R10,5/Rm Max. Wydłużanie A% min. Wytrzymałość na rozciąganie R m N/mm 2 min Średnica trzpienia gnącego w próbie zginania Ciśnieniowa próba wodna
L245NB
L245MB
245 do 440 415 0,80
0,85
22 Obowiązują te same wartości jak dla korpusu rury 3T Każda rura powinna być poddana badaniu i nie wykazywać nieszczelności i widocznych odkształceń
L290NB
L290MB
290 do 440 415 0,85
0,85
21 3T
L360NB
L360QB
L360MB
360 do 510 460 0,85
0,88
0,85
20 4T
L415NB
L415QB
L415MB
415 do 565 520 0,85
0,88
0,85
18 5T
L450QB
L450MB
450 do 570 535 0,90
0,87
18 6T
L485QB
L485MB
485 do 605 570 0,90
0,90
18 6T
L555QB
L555MB
555 do 675 625 0,90
0,90
18 6T

 

Tabela 3

Badania i wymagania
1 2 3 4 5
Nr Ustalenia w kolumnach 3 do 8 obowiązują dla rur1) Rodzaj badań lub wymagań Status badań Zakres badań
S HFW SAW, COW ze szwem
wzdłużny spiralny
A1 X X X X Analiza wytopowa M 1 analiza/wytop
A2 X X X X Analiza kontrolna M 1 analiza/wytop
B1 X X X X Próba rozciągania -dla korpusu rury M Z wyjątkiem szwu łączącego dwa końce taśmy, jednostka badana powinna zawierać tylko rury -z tego samego wytopu -w tym samym stanie obróbki cieplnej -o tych samych wymiarach i a)dla średnicy < 508mm nie więcej niż 100 rur b)w przeciwnym wypadku nie więcej niż 50 rur W przypadku badania szwu łączącego dwa końce taśmy, jednostka badana, na każdy numer zlecenia, nie powinna zawierać więcej niż 50 rur. Z każdej jednostki badanej należy pobrać do badań jedną rurę Próbki z badanej rury 1
B2   X X X -dla spoiny (D>lub= 210mm) M 1
B3       X - dla szwu łączącego końce dwu taśm(D>lub= 210mm) M 1
C1 X X X X Próba udarności Chrapy-V (dla T>lub= mm)
-dla korpusu rury
M 3
C2   X X X -dla spoiny M 3
C3       X -dla szwu łączącego końce dwu taśm M 3
D X X X X Próba kafarowa(DWTT) Dla korpusu rury O 2
E1     X X Próba zginania
-dla spoiny
M 2
E2       X -dla szwu łączącego końce dwu taśm M 2
f   X     Próba spłaszczania M 4 badania na jeden krąg; plus 2 badania przy przerwaniu zgrzewania
Nr Ustalenia w kolumnach 3 do 8 obowiązują dla rur1) Rodzaj badań lub wymagań Status badań Zakres badań
S HFW SAW, COW ze szwem
wzdłużny spiralny
G1     X X Badanie makroskopowe i metalograficzne
-makroskopowe
M Raz na zmianę lub gdy wymiary rur ulegają zmianie
G2   X     -metalograficzne M Raz na zmianę lub gdy wymiary rur lub gatunek stali ulegają zmianie
H1   X X X Badanie twardości M Dla rur przerabianych na zimno, każde utwardzone miejsce o długości większej niż 50 mm sprawdzić w dowolnym kierunku
H2   X     O
I X X X X Ciśnieniowa próba wodna M Po uzgodnieniu, wykonuje się na rurach HFW z obrobioną cieplnie zgrzeiną
J X X X X Sprawdzanie powierzchni M Należy badać każdą rurę
K1 X X X X Sprawdzanie wymiarów -zewnętrzną lub wewnętrzną średnicę i owalność na końcach rury M Należy sprawdzić wymiary każdej rury
K2 X X X X -grubość ścianki na końcach rury M
K3 X X X X -inne charakterystyczne wymiary M Kontrola losowa, szczegóły pozostawia się do wyboru badającego
K4   X X X -szew spajany M
L X X X X Ważenie M Należy określić masę każdej rury lub partii
M X X X X Badania nieniszczące Patrz tablica D.1